Select Page

نخستین روز ماه مه، برابر با ۱۱ اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر نامگذاری شده است. کارگران ایران در سال‌های اخیر ا